Meeting in Croatia

Timetabel of Croatia meeting

3.-9.12.2017 toimus projekti “Quality – 3C Child (Cheerful, Courageous, Creative Child)­ kohtumine Zagrebis, Jaruni erinevates lasteaedades.

Selle kohtumisel andsid Maria Jürimäe ja Birgit  ülevaate õppeprotsessi kvaliteedi mõistest ja sellekohastest uurimustest üldiselt ning projekti raames läbi viidud uurimuse 1.osa tulemustest.

Tuulteroosi 1.osa uuringus osales Kreekas 120, Horvaatias 156, Eestis 91, Lätis 91 ja Portugalis 117 lapsevanemat ja lasteaiatöötajat. Võrreldud oli riikide tulemusi omavahel ning riigi siseselt lapsevanemate ja lasteaiatöötajate vastuseid.

Toimus arutelu 2. uurigu läbiviimse protseduuri üle ja otsustati, et:

 • 1. ja 2.osa vastanute arv ei pea olema sama, sest valim on piisavalt suur;
 • Horvaatia osaleb uuringu 2.osas 6 rühmaga
 • Läti on uuringu 2.osa juba läbi viinud, seda ei muudeta
 • Eesti teeb 2.osa uuesti muutmata küsimustega 1 lasteaias (6 rühma)
 • Uurimuse 2.osa viiakse läbi 2018 a. jaanuari keskel
 • Kreeka ja Portugal uurimuse 2.osa (konkreetse rühma hindamine) läbi ei vii.
 • mudeli esitlemiseks valmib laste joonistustega tehtud animatsioon.

Lisaks uuringu arutelule toimus rühmatöö, kus koguti erinevaid lapse arengu analüüsimise ja tagasiside kogumise meetodeid, Prof. Branka Starc tutvustas Horvaatias kasutusel olevat lapsevanemate toetamise programmi „Kasvame koos“ ning  Neda Vac Buric` ja Tomislav Miljak poolt viidi läbi praktiline harjutus programmist „Kasvame koos“. Kohtumisel esitles Anneli Mõtsmees projekti kodulehte ning lepiti kokku mis kodulehele pannakse.


This slideshow requires JavaScript.

From December 3 to 9, 2017, the Quality – 3C Child (Cheerful, Courageous, Creative Child) meeting took place in various kindergartens in Jarun, Zagreb.

At this meeting, Maria Jürimäe and Birgit gave an overview of the concept of the quality of the learning process and the related studies in general, as well as the results of the first part of the study carried out within the framework of the project.

The first part of the Tuulteroos (Compass Rose) study included 120 parents and nursery teachers in Greece, 156 in Croatia, 91 in Estonia, 91 in Latvia, and 117 in Portugal. The results of the countries were compared with each other and the answers of parents and nursery teachers were compared within the country.

A discussion took place on the 2nd study procedure and it was decided that:

 • The number of respondents in Part 1 and Part 2 need not be the same because the sample is large enough;
 • Croatia participates in the Part 2 of the study with 6 groups
 • Latvia has already completed Part 2 of the study, it will not be changed
 • Estonia will make Part 2 again with unchanged questions in 1 kindergarten (6 groups)
 • Part 2 of the study will be conducted in mid-January 2018
 • Greece and Portugal do not carry out a study on Part 2 (evaluation of a specific group).
 • An animation of children’s drawings will be prepared to present the model.

In addition to the study, a group work was carried out, which collected various methods for analyzing the child’s development and for collecting the feedback, Professor Branka Starc introduced the Grow Together program for parenting in Croatia, and Neda Vac Buric and Tomislav Miljak conducted a practical exercise on the Grow Together program. At the meeting, Anneli Mõtsmees presented the website of the project and agreed on the website to be posted.