Survey

Uurimuse protseduur

Uurimus viiakse läbi kahes etapis:

I) Esimeses etapis annavad  lasteaia personal ja lapsevanemad hinnangu nende nägemusest kvaliteetsest lasteaiast, kasutades hindamiskriteeriumitena  “Tuulteroosi” mudelit. Igat valdkonda hinnati 1 – 5-ni skaalal.

Esimese etapi tulemused annavad võimaluse:

  • arutleda nii lastevanemate kui ka personaliga erinevate aspektide tähenduse üle, leida põhjused, miks mõned valdkonnad on hinnatud kõrgemalt või madalamalt;
  • luua ühtne nägemus ja arusaam konkreetse lasteaia kvaliteeti näitavatest valdkondadest.

II) teise uurimuse etapis hindavad samad lapsevanemad ja lasteaia personal sama “Tuulteroosi” mudeli kaudu oma lasteaia konkreetse rühma õppe- ja kasvatustegevuse kvaliteeti – vanemad hindavad rühma, kus tema laps käib, personal hindab rühma, kus ta töötab, juhtkond hindab igat rühma eraldi.

 

Mudel “Tuulteroos”

Mudel koosneb:

  • SISENDI kvaliteet (õppekava; õppevara; füüsiline õppekeskkond; õpetaja formaalsed kvalifikatsiooninäitajad, nt haridustase)
  • VÄLJUNDI kvaliteet (laste/ õppijate teadmised; oskused; praktiliste tööde tulemused; käitumine)
  • PROTSESSI kvaliteet (laste/ õppijate initsiatiiv ja kaasatus õppeprotsessi erinevates osades – eesmärgistamine, kavandamine, tagasisidestamine; õppijate kaasahaaratus; õppijate motivatsioon ja rahulolu; suhted erinevate osapoolte vahel – õpetaja-laps, laps-laps, õpetaja-vanemad jne)
Joonis all pool.

 

Survey procedure

Survey consists of 2 stages:
I) In first stage the parents and the members of the staff evaluate a “good kindergarten” in general, using the criteria of Wind Rose. They evaluate each aspect in a scale from 1 to 5.

The results of the first stage give good input for

  • discussions with parents and staff to negotiate the meanings of different aspects, to explain, why there were valued so high or low and through this activity
  • to build common understanding and shared knowledge about the quality of kindergarten and the aspects that are valued the most in particular kindergarten.

II) During the second stage of the survey the same parents and staff fill the same Wind Rose, but now they evaluate the certain classroom – where their child attends (parents), where they are working (teachers) or different classrooms of kindergarten one by one (the leaders).

Wind Rose model

INPUT quality (curriculum; teaching and learning materials; learning environment; teachers qualification and skills)

OUTCOME quality (the knowledge of children, the skills of children, the results of practical works of children, the behaviour of children)

PROCESS quality (the initaitive of the child: childrens participation in goal-setting, planning, feedback; involvment of children; the motivation and well-being of children; relationships and interactions between staff and children, among children, between teachers and parents, etc.)

Screen Shot 2017-12-04 at 19.39.17

Based by Vejleskov, H. (1995) Introduction. An Exploration of the Concept of Involvement as an Indicator for Quality in Early Childhood Care and Education. CIDREE

 

Advertisements