Uurimus

Uurimuse protseduur

Uurimus viiakse läbi kahes etapis:

I) Esimeses etapis annavad  lasteaia personal ja lapsevanemad hinnangu nende nägemusest kvaliteetsest lasteaiast, kasutades hindamiskriteeriumitena  “Tuulteroosi” mudelit. Igat valdkonda hinnati 1 – 5-ni skaalal.

Esimese etapi tulemused annavad võimaluse:

 • arutleda nii lastevanemate kui ka personaliga erinevate aspektide tähenduse üle, leida põhjused, miks mõned valdkonnad on hinnatud kõrgemalt või madalamalt;
 • luua ühtne nägemus ja arusaam konkreetse lasteaia kvaliteeti näitavatest valdkondadest.

II) teise uurimuse etapis hindavad samad lapsevanemad ja lasteaia personal sama “Tuulteroosi” mudeli kaudu oma lasteaia konkreetse rühma õppe- ja kasvatustegevuse kvaliteeti – vanemad hindavad rühma, kus tema laps käib, personal hindab rühma, kus ta töötab, juhtkond hindab igat rühma eraldi.

 

Mudel “Tuulteroos”

Mudel koosneb:

 • SISENDI kvaliteet (õppekava; õppevara; füüsiline õppekeskkond; õpetaja formaalsed kvalifikatsiooninäitajad, nt haridustase)
 • VÄLJUNDI kvaliteet (laste/ õppijate teadmised; oskused; praktiliste tööde tulemused; käitumine)
 • PROTSESSI kvaliteet (laste/ õppijate initsiatiiv ja kaasatus õppeprotsessi erinevates osades – eesmärgistamine, kavandamine, tagasisidestamine; õppijate kaasahaaratus; õppijate motivatsioon ja rahulolu; suhted erinevate osapoolte vahel – õpetaja-laps, laps-laps, õpetaja-vanemad jne)

Screen Shot 2017-12-04 at 19.39.17

Tulemused

Esmalt andsid lasteaia töötajad ja lapsevanemad hinnangu sellel, millised on nende arvates kvaliteetse lasteaia õppetegevuse oluliseimad kriteeriumid Tuulte Roosil. Igat aspekti hinnati 1-5 skaalal.

Tulemused andsid hea sisendi et:

 • arutleda lastevanematega ja personaliga erinevate kriteeriumiste sisu üle, selgitada, miks mõned näitajad on kõrgemad kui teised ja miks peetakse mõnda aspekti tähtsamaks kui teist;
 • luua ühine arusaam ja jagada teadmisi lasteaia kvaliteedi hindamise olulisusest ja selgitada välja milliseid kriteeriumeid kõige kõrgemalt hinnatakase lasteaias.

The results of the first stage give good input for

 • discussions with parents and staff to negotiate the meanings of different aspects, to explain, why there were valued so high or low and through this activity
 • to build common understanding and shared knowledge about the quality of kindergarten and the aspects that are valued the most in particular kindergarten.

Tulemusi tutvustati kahes osas:

 

 • Kvantitatiivse uurimuse tulemusi tutvustati projektimeeskonnale Kreekas – link.
 • Kvalitatiivseid uurimuse tulemusi tutvustati Horvaatias – link.

Kogu uurimuse ülevaade on kättesaadav  Birgit Pung magistritööst “LAPSEVANEMATE JA LASTEASUTUSTE TÖÖTAJATE HINNANGUD LASTEASUTUSE KVALITEEDILE EUROOPA LIIDU VIIE LIIKMESRIIGI NÄITEL”

Advertisements